Ochrana osobných údajov

Úvodné ustanovenia

Tieto podmienky ochrany osobných údajov majú za cieľ oboznámiť vás o tom ako prevádzkovateľ internetového obchodu na adrese www.svjatogor.sk/store nakladá s vašimi osobnými údajmi a o vašich právach plynúcich zo zákona.

Správcom osobných údajov v internetovom obchode na adrese www.svjatogor.sk/store je podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej Zákon) Mgr. Matúš Ďurčík, so sídlom A. Hlinku 2571/47, 960 01 Zvolen, Slovensko, IČO: 52479111, DIČ: 1083626478, zapísaný v ŽR Okresného úradu Zvolen, č. 670-28979, email [email protected].

Rozsah a účel spracovania osobných údajov 

Spracovávame osobné údaje pre naplnenie týchto účelov a v uvedenom rozsahu:

 1. Plnenie kúpnej zmluvy. Vaše údaje v rozsahu meno, fakturačná adresa, dodacia adresa, emailová adresa, telefónne číslo a číslo účtu sú využité pre vybavenie objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu — prijatie a spracovanie objednávky, vydanie faktúry, dodanie tovaru, vybavenie prípadného odstúpenia od zmluvy alebo reklamácie, evidencia platieb, prípadne plnenie ďalších zmluvných či zákonných práv a povinností. 
 2. Zasielanie newsletteru. Vaše údaje v rozsahu meno a emailová adresa, prípadne ďalšie údaje zadané pri objednávke, môžu byť využité pre zasielanie noviniek a obchodných oznamov na vašu emailovú adresu prostredníctvom newsletteru. Newsletter je zasielaný len s vašim výslovným súhlasom, udeleným počas odosielania objednávky, alebo priamym prihlásením sa na odber cez formulár na webovej stránke, a následným potvrdením prihlásenia cez odkaz v obdržanej emailovej správe. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každej zaslanej emailovej správe.
 3. Webová analytika. Za účelom optimalizácie užívateľskej skúsenosti zhromažďujeme aj ďalšie údaje v súvislosti s používaním našich služieb. Tieto údaje môžu zahŕňať typ webového prehliadača, operačný systém, navštívené stránky, názov domény z ktorej ste pristúpili na našu webovú stránku, počet návštev či priemerný čas strávený na stránkach. Vaša IP adresa sa však neuchováva, v analytických dátach je anonymizovaná.

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje: 

 1. Po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu minimálne 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). 
 2. Po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu. 

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov je prevádzkovateľ povinný osobné údaje vymazať. 

Príjemcovia osobných údajov

Tretími stranami, ktorým sa poskytnú niektoré osobné údaje kupujúceho, sú subdodávatelia prevádzkovateľa, pričom toto poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné pre zabezpečenie čiastkových úkonov pri riadnom plnení kúpnej zmluvy medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou. Takýmito príjemcami osobných sú v krajinách EÚ:

 1. Websupport, s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, Slovensko, IČO: 36421928 (poskytovateľ hostingu).
 2. Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1, Slovensko, IČO: 36631124 (doručovacia služba)
 3. Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, Česká republika, IČO: 47114983 (doručovacia služba)
 4. Packeta Slovakia s. r. o., Kopčianska 3338/82 A, 851 01 Bratislava, Slovensko, IČO: 48136999 (doručovacia služba)
 5. SuperFaktura, s.r.o., Pri Suchom mlyne 6, 811 04 Bratislava, Slovensko, IČO: 46655034 (online fakturácia)

Prevádzkovateľ môže odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú:

 1. Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; so sídlom v EÚ: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (webová analytika)
 2. PayPal Holdings, Inc., 2211 North First Street, San Jose, California, USA; so sídlom v EÚ: PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg (platobná brána)
 3. Stripe, Inc., 510 Townsend Street San Francisco, CA 94103 USA; so sídlom v EÚ: Stripe Payments Europe, Limited, C/O A&L Goodbody, Ifsc, North Wall Quay, Dublin 1, IČO: 513174 (platobná brána)
 4. Mailchimp, Rocket Science Group, LLC (675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA (zasielanie newsletterov)

Vaše práva

Za podmienok stanovených v Zákone máte 

 1. právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona, 
 2. právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona, 
 3. právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona, 
 4. právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona, 
 5. právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona, 
 6. právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa, 
 7. právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov, dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

Cookies

Webová stránka internetového obchodu využíva súbory cookies. Viac informácií o cookies a o tom ako ich používame nájdete na stránke Zásady používania cookies.

Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky v internetovom obchode alebo prihlásením sa na odber newsletteru potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

Znenie podmienok ochrany osobných údajov môže prevádzkovateľ meniť či dopĺňať.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 15. marca 2024.

Načítavam…
 • Žiadne produkty v košíku.