Obchodné podmienky

Úvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky vymedzujú a upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho v internetovom obchode na adrese www.svjatogor.sk/store.

Predávajúci

Prevádzkovateľom internetového obchodu na adrese www.svjatogor.sk/store (eshopu) je Mgr. Matúš Ďurčík, so sídlom A. Hlinku 2571/47, 960 01 Zvolen, Slovensko, IČO: 52479111, DIČ: 1083626478, zapísaný v ŽR Okresného úradu Zvolen, č. 670-28979, email [email protected] (ďalej predávajúci). Predávajúci nie je platcom DPH.

Kupujúci

Kupujúcim je akákoľvek osoba, ktorá uzatvorí zmluvu s predávajúcim, a to odoslaním objednávky prostredníctvom eshopu na adrese www.svjatogor.sk/store. 

Kupujúci je spotrebiteľom, ak ide o fyzickú osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Ak kupujúci uvedie v rámci uzatvárania zmluvy svoje IČO alebo DIČ, má sa za to, že v právnom vzťahu s predávajúcim ide o kupujúceho-podnikateľa.

Objednávka tovaru

Objednávkou tovaru sa rozumie odoslanie riadne vyplneného formuláru v eshope kupujúcim. Tento formulár obsahuje informácie o objednanom tovare, celkovú cenu tovaru vrátane nákladov na dopravu, a údaje o kupujúcom.

Odoslaním objednávky prostredníctvom eshopu a následnou platbou za objednaný tovar je medzi kupujúcim a predávajúcim uzatvorená kúpna zmluva.

Predávajúci potvrdí prijatie objednávky zaslaním potvrdzujúceho emailu na adresu uvedenú v objednávke. Ako potvrdenie o uzavretí zmluvy slúži faktúra vygenerovaná po úhrade ceny tovaru na základe objednávky.

Všetky objednávky prijaté predávajúcim sa považujú za záväzné. Predávajúci má právo až do momentu odoslania tovaru od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Platba

Informácie o tovare, vrátane jeho ceny sú uvedené na stránkach eshopu. Všetky ceny tovaru sú uvedené bez DPH (predávajúci nie je platcom DPH). K cene tovaru sa pripočíta cena za dopravu podľa veľkosti objednávky a zvolenej krajiny doručenia.

Celkovú cenu tovaru môže kupujúci uhradiť platobnou kartou cez platobné brány Besteron a Stripe, alebo cez Apple Pay, Google Pay a PayPal.

Kupujúci po úhrade celkovej ceny tovaru obdrží od predávajúceho faktúru na emailovú adresu uvedenú v objednávke.

Dodanie tovaru

Tovar je odoslaný do 14 dní po obdržaní platby predajcom. Kupujúci je o odoslaní informovaný emailom. Tovar je kupujúcemu následne dodaný na adresu zadanú v objednávke.

Tovar je zasielaný prostredníctvom Slovenskej pošty, Českej pošty alebo Packety (Zásielkovne). Výška nákladov za dopravu je uvedená v objednávke. O zaslaní tovaru je kupujúci informovaný e-mailom do 24 hodím od odoslania.

Doručenie tovaru v rámci Slovenska a Česka trvá zvyčajne 1–7 pracovných dní, v rámci Európy najviac 1 mesiac, do krajín mimo Európy najviac 1–2 mesiace. Doba dodania uvedená pri výbere spôsobu doručenia je len orientačná.

Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej doby v prípade nepredvídateľných okolností. O takomto predĺžení je kupujúci bezodkladne informovaný e-mailom.

Dane a colné poplatky mimo EÚ

Za všetky dodatočné clá a dane vzťahujúce sa na objednávky odoslané mimo Európskej únie zodpovedá kupujúci.

Pre všetky objednávky zo Spojeného kráľovstva v hodnote do 135 £ (približne 150 ), bez nákladov na dopravu, je k cene tovaru pripočítaná daň vo výške 0 % za knihy, 5 % za umelecké diela, a 20 % za ostatný tovar. Pre objednávky zo Spojeného kráľovstva nad 135 £ daň účtovaná predávajúcim nie je. UK VAT číslo predávajúceho je GB383892154.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Toto právo sa však nevzťahuje na tovar vyrobený podľa osobitých požiadaviek kupujúceho alebo tovar vyrobený osobitne pre daného kupujúceho. Taktiež sa nevzťahuje na predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov a kníh, ak sú predávané v ochrannom obale a kupujúci tento obal rozbalil, a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.

Ak sa kupujúci rozhodne odstúpiť od zmluvy, je potrebné aby túto skutočnosť v uvedenej lehote oznámil predávajúcemu, a to napr. zaslaním vyplneného formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy na emailovú adresu [email protected]. Predávajúci prijatie oznámenia kupujúcemu bezodkladne potvrdí.

Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný odoslať predávajúcemu tovar najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Kompletný, nepoškodený a nepoužitý tovar v ochrannom obale spolu s dokladom o kúpe kupujúci zašle na adresu Matúš Ďurčík, A. Hlinku 2571/47, 960 01 Zvolen, Slovensko.

Kupujúci hradí náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklým spôsobom dodania. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal. Ak kupujúci zvolil iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

Reklamácia tovaru

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady, tovar má vlastnosti, ktoré si strany dojedali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal, tovar zodpovedá akosti alebo prevedeniu dohodnutej vzorky alebo predlohy, a tovar je v zodpovedajúcom množstve.

Kupujúci je oprávnený uplatniť práva z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe 24 mesiacov od prevzatia. Toto ustanovenie neplatí pri tovare predávanom za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, pri opotrebení tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru pri vade zodpovedajúcej miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

Za vadu sa nepovažujú prvky, ktoré vyplývajú z povahy a vlastností ručne tlačených grafík, ako napríklad reliéfne odtlačky z matrice, nerovnomerné nanesenie farieb, posunutá registrácia farieb, mierna odchýlka od uvedenej veľkosti papiera, ručne trhané okraje papiera či mierna odlišnosť jednotlivých kusov v rámci edície. Taktiež sa za vadu nepovažuje poškodenie alebo opotrebovanie vzniknuté nesprávnou manipuláciou, napr. zošúchanie farieb spôsobené priamym kontaktom s vytlačenou plochou, či nevhodným skladovaním grafiky, napr. v priestoroch s vysokou vlhkosťou alebo dlhším vystavením grafiky priamemu slnečnému žiareniu.

V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať bezplatné odstránenie vady tovaru (v prípade, že ide o vadu, ktorú je možné odstrániť), výmenu tovaru za nový tovar, primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci môže o reklamáciu žiadať zaslaním vyplneného reklamačného protokolu na emailovú adresu [email protected], kde je povinný uviesť údaje o kupujúcom, údaje o reklamovanom tovare a dôvod reklamácie. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na adresu Matúš Ďurčík, A. Hlinku 2571/47, 960 01 Zvolen, Slovensko.

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy, ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave, ak nemôže riadne tovar užívať pre väčší počet vád tovaru.

Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach vyplývajúcich z vadného plnenia. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré si uplatňuje z práv vyplývajúcich z vadného plnenia, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vrátane odstránenia vady musí vybaviť ihneď, pričom v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie vrátane odstránenia vady však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje moment, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z vadného plnenia) predávajúcemu.

Predávajúci e-mailom informuje kupujúceho o výsledku reklamácie, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 

Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby.

V prípade oprávnenej reklamácie je vrátenie finančných prostriedkov možné rovnakým spôsobom ako bola platba uskutočnená (to znamená aj na kartu).

Voľbu spôsobu reklamácie a jej vybavenia, ak je viacero možností, má kupujúci.

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Alternatívne riešenie sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.

K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na [email protected] alebo [email protected]. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

Predávajúci je oprávnený k predaji tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Okresný úrad odbor živnostenského podnikania. Slovenská obchodní inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov.

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73.

Záverečné ustanovenia

Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Kúpou tovaru od predávajúceho nevznikajú žiadne práva na používanie autorských diel, ochranných známok či iných práv duševného vlastníctva predávajúceho prípadne tretích osôb, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho prináležia predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časti bez súhlasu predávajúceho.

Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 9. júna 2022.

Načítavam…
  • Žiadne produkty v košíku.